Immunological and Virological Response to HAART in HIV-1 Patients Co-Infected with Hepatitis B and C Viruses

A. P. Okwuraiwe*†, R. A. Audu†, O. B. Salu†, C. K. Onwuamah†, O. S. Amoo, F. A. Ige†, E. H. Meshack†,
P. D. Jamda†, N. N. Odunukwe‡, D. I. Onwujekwe‡, O. C. Ezechi‡, E. O. Idigbe